AK LITERA

Koncepční novela zákoníku práce - díl I.
Zrušení jednostranného převedení na jinou práci

Novela zákoníku práce počítá s vypuštěním jednostranného převedení zaměstnance zaměstnavatelem na jiný druh práce, než který je sjednán v pracovní smlouvě.

Dle důvodové zprávy je takovéto jednostranné převedení zaměstnavatelem bez souhlasu zaměstnance v rozporu se smluvní povahou pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatel tak dále nebude mít ve většině případů povinnost, ale ani právo zaměstnance bez jeho souhlasu převést na jiný druh práce. Převedení tedy bude podléhat souhlasu zaměstnance, a to ve formě písemného dodatku, který kromě souhlasu zaměstnance bude muset obsahovat i informace o důvodu přeložení a dobu, na kterou zaměstnanec bude na jiný druh práce přeložen. Avšak než zaměstnavatel k takovému kroku přistoupí, měl by se primárně pokusit jednostranně převést zaměstnance na jinou práci v rámci sjednaného druhu práce a teprve až poté nabídnout zaměstnanci přeložení na jiný druh práce. Důležité ovšem je, že pokud zaměstnanec odmítne přijmout pro něj vhodnou práci, stanovil by zákon, že by šlo o překážku na straně zaměstnance, který by tak neměl nárok na náhradu mzdy nebo platu. Jedinou výjimkou, kdy zaměstnavatel bude moci zaměstnance převést na jiný druh práce bez jeho souhlasu, budou situace chránící veřejný zájem, tedy v případech, kdy to bude třeba k odvracení mimořádné živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků a případech, kdy měl i dosud zaměstnavatel povinnost zaměstnance převést na jinou práci podle § 41 odst. 1 zákoníku práce.

Jak již bylo zmíněno, účinnost novely je naplánována na 1.7.2017 s výjimkou oblasti týkající se úpravy dovolené, jejíž účinnost je naplánována až na počátek roku 2018. Aktuálně novela vstoupila do druhého čtení v rámci legislativního procesu Poslanecké sněmovny a byla k ní zařazena poměrně velká částka pozměňovacích návrhů, což může mít za následek posunutí její účinnosti. Podle dosavadního projednávání novely a velkého počtu pozměňovacích návrhů lze usoudit, že sice z Poslanecké sněmovny odejde v odlišném znění, ale žádná skutečnost zatím nenasvědčuje tomu, že by mohla být navrhovatelem stažena, nebo dokonce v rámci Poslanecké sněmovny zamítnuta, a proto je vhodné s výše popsanými změnami do budoucna počítat.

Jan Kříž

‹‹ Zpět