AK LITERA

Koncepční novela zákoníku práce - díl II.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Hlavní novinkou v rámci právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce (DPP) a dohody o provedení pracovní činnosti (DPČ), budou změny ohledně pracovní doby, a to u obou typů dohod. Současná úprava stanovuje jediné omezení týkající se pracovní doby, a to takové, že maximální rozsah práce činí 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Cílem novely je v tomto ohledu sjednotit zaměstnance pracující na základě dohod se zaměstnanci s pracovní smlouvou v oblasti pracovní doby.

Určité rozdíly však novela připouští, a to například ohledně povinnosti písemného rozvržení práce, které zaměstnavatelé pro zaměstnance pracující na základě dohod nebudou muset vydávat.

Novela dále stanoví, že nad maximální rozsah práce, tedy 12 hodin denně, nebude možné vykonávat další přesčasovou práci navíc.

Nově vznikne zaměstnavateli povinnost poskytovat přestávky na oddech a jídlo, nepřetržitý odpočinek mezi směnami (který novela nově nazývá denní odpočinek) a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Pro mladistvé bude maximální rozsah práce zkrácen na 8 hodin denně a pro všechny bude platit zákonné týdenní omezení rozsahu práce, a to maximálně 40 hodin týdně.

Novela také stanovuje další povinnost pro zaměstnavatele, a to povinnost vést evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované doby a noční práce u zaměstnanců pracujících na základě dohod.

Jak již bylo zmíněno, účinnost novely je naplánována k půlce příštího roku, tedy od 1.7.2017 s výjimkou oblasti týkající se úpravy dovolené, jejíž účinnost je naplánována až na počátek roku 2018. Aktuálně novela vstoupila do druhého čtení v rámci legislativního procesu Poslanecké sněmovny a byla k ní zařazena poměrně velká částka pozměňovacích návrhů, což může mít za následek posunutí její účinnosti. Podle dosavadního projednávání novely a velkého počtu pozměňovacích návrhů lze usoudit, že sice z Poslanecké sněmovny odejde v odlišném znění, ale žádná skutečnost zatím nenasvědčuje tomu, že by mohla být navrhovatelem stažena, nebo dokonce v rámci Poslanecké sněmovny zamítnuta, a proto je vhodné s výše popsanými změnami do budoucna počítat.

Jan Kříž

‹‹ Zpět