AK Litera

Rodinné právo

Vznikne-li potřeba a nutnost řešit nastalou životní situaci z oblasti rodinného práva, je zvláště důležité přistupovat k jejímu řešení citlivě, se zohledněním všech specifik daného případu.

Při poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva vycházíme z našich zkušeností a dbáme na to, abychom klientovi poskytli nadhled v situaci, kdy jej sám může postrádat a pomohli mu tak s řešením pokud možno objektivně. Rozchody a rozvody jsou většinou situace bolestné a zvláště v případech, kdy jsou spojeny s úpravou poměrů k nezletilým dětem, bývá zvýšená potřeba přistupovat k jejich řešení s pokorou, vyhlížet reálná očekávání a je třeba dbát na zájem nezletilých dětí.

Právní služby zahrnují zejména tyto oblasti:

• Smlouvy upravující otázky společného jmění manželů
• Rozvody
• Úpravu poměrů k nezletilým dětem
• Vymáhání výživného, i prostřednictvím exekuce
• Zastupování v trestním řízení
• Jednání s protistranou s mediačním aspektem
• Zastupování před civilními soudy

Jsme připraveni klientovi naslouchat a uvědomujeme si důvěru, se kterou se k nám obrací s žádostí o radu, která nás zároveň zavazuje. V odůvodněných případech jsme připraveni poskytnout klientovi právní služby za zvláště sníženou odměnu, vedle toho můžeme zároveň umožnit i postupnou úhradu odměny. Vycházíme přitom z naší teze, že právní služby, stejně jako jakékoli jiné služby, by měly být dostupné pro každého.


‹‹ Zpět